Prečo sú topole najvhodnejšie?

Topole sú vhodné na výrobu nábytku. Okrem toho sú dobre adaptované na klimatické podmienky na Slovensku. Napriek suchším a teplejším letám v našom regióne sú schopné  rýchlo rásť. Vďaka tomu ich môžeme ťažiť ešte pred tým, ako pohlavne dospejú. To znamená, že sa nešíria do okolia a neprodukujú chumáče, ktoré dráždia alergikov.

Ako topole ovplyvňujú miesto, kde rastú?

Topoľové plantáže zlepšujú kvalitu pôdy, na ktorej rastú.

Listy, ktoré na jeseň opadajú, zostávajú na mieste aj v poslednom roku, keďže zber stromov prebieha v zime. V tom sa topole líšia od mnohých iných plodín, ktoré sa z polí pri zbere odvážajú a následne je potrebné pôdu znova poorať, v dôsledku čoho prichádza o dôležité živiny a uhlík.

Ďalším zdrojom živín sú korene, ktoré počas dvadsaťročného cyklu tiež zadržiavajú uhlík. Po uplynutí tohto obdobia ich rozomelieme do pôdy, čím zabezpečíme, že topole nezačnú znova pučať. Koreňové vlásky, ktoré ostanú hlboko v pôde, ju postupným rozkladom obohatia o živiny a kyslík a napomôžu tvorbe hrubšej humusovej vrstvy. Topole zároveň vytvárajú nové biotopy bez hnojív a pesticídov, ktoré sú dôležité pre živočíchy. Vplyv plantáží na rôzne živočíšne a rastlinné druhy skúma nezávislá organizácia Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, ktorá plantáže pravidelne monitoruje.

Picture of Ján Šeffer

JÁN ŠEFFER, vegetačný ekológ, riaditeľ Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne

“Topoľové plantáže sa zakladajú v nížinných častiach Slovenska, zvyčajne v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Tej prinášajú oživenie. Rýchlorastúce stromy vytvárajú pre vtáky veľmi zaujímavý hniezdny biotop, ktorý sa v poľnohospodárskej krajine bežne nevyskytuje. Predstavujú tiež útočisko pre množstvo chrobákov a viaceré druhy obojživelníkov, ktoré priťahujú najmä vlhké časti plantáží. Čo sa týka rastlín, mali sme zaujímavé nálezy starobylých burín, ktoré sa už u nás na poliach vyskytujú len veľmi málo. Sú to buriny stredovekého pôvodu a spôsob obhospodarovania plantáží im dovoľuje sa tam udržať.“

Každá plantáž pozostáva z tisícov stromov. Tie dokopy pomáhajú ochladzovať a zároveň skvalitňovať znečistený vzduch v okolí.

Topole sú závislé od vody a veľmi dobre sprostredkovávajú transpiračný tok vody z pôdy až do vzduchu. Okolie ochladzujú oveľa účinnejšie než niektoré iné druhy drevín. Vzduch čistia tým, že uskladňujú oxid uhličitý (CO2), a to až päťkrát rýchlejšie ako borovicové porasty typické pre región Záhoria. V neposlednom rade je tiež prínosom, že aj vďaka rýchlo rastúcim drevinám sa bude v prirodzených lesoch vytínať menej stromov. To všetko sú dôvody, pre ktoré projekt podporuje aj Európska Únia.

Picture of ĽUBOŠ MOLITORIS

ĽUBOŠ MOLITORIS, land developer IKEA Industry

“Ako človeka s environmentálnym vzdelaním ma vždy zaujímala aplikovaná ekológia. Som presvedčený, že pomocou nášho projektu môžeme aj z industriálneho sektora pozitívne vplývať na životné prostredie. Zjednodušene by som opísal naše plantáže ako malé ostrovy biodiverzity, ktoré sú dôležité najmä pre hmyz a pôdny edafón.“