Topole IKEA Industry podporujú farmárov a chránia prirodzené lesy

Sme spoločnosť IKEA Industry, divízia Boards. V závodoch po celej Európe vyrábame drevené dosky, z ktorých vzniká obľúbený nábytok IKEA. Päť takýchto závodov máme aj na Slovensku. Vážime si drevo a chceme ho získavať zodpovedne a udržateľne. Spolu s partnermi pestujeme vlastné stromy a táto spolupráca prináša úžitok všetkým. Na Slovensku preto hľadáme farmárov a majiteľov pôdy, s ktorými môžeme na tomto zmysluplnom projekte spolupracovať.

V SKRATKE: Na západnom a strednom Slovensku vysádzame plantáže rýchlorastúcich topoľov, ktoré po piatich rokoch zozbierame a vyrábame z nich dosku, ktorá je neskôr použitá na výrobu inovatívneho nábytku IKEA. Obmedzujeme tak výrub stromov v prirodzených lesoch, pričom využívame zväčša menej úrodnú pôdu, z ktorej farmári zvyčajne nedosiahnu dostatočne vysoký výnos. Topoľom sa v nej však darí, a to pre farmárov či majiteľov pôdy, s ktorými spolupracujeme, znamená vyšší a stabilnejší výnos. Vďaka nášmu projektu bude v budúcnosti až 30 % dreva, ktoré pre výrobu dosiek v Malackách potrebujeme, pochádzať z topoľových plantáží. Aj zvyšných 70 % dreva bude zo zodpovedne obhospodarovaných certifikovaných lesov alebo recyklovaného dreva.


Prečo vznikol tento pilotný projekt na Slovensku?

Súčasťou IKEA Industry je 43 výrobných závodov v 9 krajinách sveta s približne 20 000 zamestnancami. Pilotný projekt rýchlorastúcich drevín sme rozbehli práve na Slovensku, kde sú na takéto nové využívanie pôdy ideálne podmienky.

Pýtate sa prečo?

 1. Pre časť Záhoria sú typické ľahké piesočnaté pôdy, ktoré mnohým plodinám nevyhovujú, pre topole sú ale priaznivé. Taktiež klimatické podmienky na západnom Slovensku sú vhodné na pestovanie topoľov.
 2. Plantáže rýchlorastúcich drevín je povolené vysádzať iba na pôdach 5. až 9. bonity (3 a 4 za určitých podmienok). V okolí nášho závodu v Malackách je takýchto území dostatok.
 3. Slovenská legislatíva, lokalizácia závodov IKEA Industry v rámci Európy, dostupnosť ornej pôdy, prírodné pomery a navyše aj podpora Európskej únie umožnili, že sa Slovensko stalo pilotnou krajinou projektu pre pestovanie rýchlorastúcich drevín IKEA Industry.
 4. V IKEA Industry v Malackách budeme spracovávať drevo z vlastných plantáží, dokážeme tak skrátiť vzdialenosť prevozu materiálu a znížiť spotrebu fosílnych palív potrebnú na transport.

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér projektu RRD IKEA Industry

„Na miestach, kde sme v roku 2015 zasadili prvé malé topole, dnes máme pôsobivé rady trinásťmetrových stromov, ktoré majú v prsnej výške priemer 13 centimetrov. Topoľom sa tu darí, drevo je veľmi kvalitné a vyhovuje našim požiadavkám.“

Doteraz sme v širšom okolí Malaciek vysadili približne 1300 hektárov rýchlorastúcich topoľov. Aby sme mohli spoločne rásť, hľadáme nových partnerov na spoluprácu.


Aké pozemky hľadáme?

Máme záujem o dlhodobú spoluprácu s farmármi a majiteľmi pozemkov, ktoré sú primerane vzdialené od nášho závodu v Malackách. Aby sme mohli plantáž vysadiť, pôda by mala spĺňať určité podmienky:

 • Pozemok by mal byť vo vzdialenosti maximálne 200 km vzdušnou čiarou od nášho závodu v Malackách.
 • Rozloha celého pozemku by mala mať najmenej 8 hektárov, môže však ísť o viacero menších parciel vedľa seba.
 • Pozemok by mal mať ideálne najviac štyroch vlastníkov.
 • Záujem máme najmä o podmáčané a zamokrené pôdy nižšej až strednej kvality. Hodnota bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) pozemkov by mala byť od 5 do 9.
 • Pozemky by sa nemali nachádzať v žiadnom chránenom území (NATURA 2000 a pod.).

ALICA ŠEBESTOVÁ, lead land developer IKEA Industry

„Stretávame sa so širokým spektrom záujemcov o spoluprácu na našom projekte. Aj keď máme jasne nastavené pravidlá, naša ponuka je dostatočne flexibilná na to, aby sme sa mohli prispôsobiť individuálnym potrebám farmárov a majiteľov pôdy. Práve táto diverzita mi dáva energiu na vývoj ďalšieho postupu tohto inovatívneho projektu.“


Čo sa na pozemkoch deje?

Keď sa farmár alebo majiteľ pozemku rozhodne pre pestovanie rýchlorastúcich topoľov na  parcele, uzavrieme s ním zmluvu a pripravíme všetko na vysadenie stromov.

Prvý rok

Pôdu treba najprv pripraviť. Pred výsadbou ju poorieme a prekypríme. Na jar vysadíme stromy a v prvom roku, keď sú najzraniteľnejšie najmä z dôvodu tlaku vysokej zveri a nadmerného zaburinenia, sa o ne intenzívne staráme. Následne, kým topole rastú a silnejú, ich pravidelne monitorujeme. Na pozemkoch, kde sa už asi 1 m vysoké sadenice ujali, vyrastie počas vegetačnej sezóny od apríla do septembra strom do výšky cca 5 m.

Druhý až štvrtý rok

V tomto období rastu treba plantáž 1- až 2-krát ročne podiskovať. Diskovanie zabezpečuje farmár. Ak nemá príslušnú technológiu, vieme mu ju požičať, prípadne vieme celý servis zabezpečiť my. Úlohou farmára je kontrolovať plantáž až do momentu zberu úrody. Dohliadať musí najmä na burinu, poškodenie hmyzom, plesňami či zverou.

Piaty rok

Na konci piateho roku stromy zozbierame a privezieme do závodu v Malackách, kde drevo použijeme na výrobu nábytkových dosiek IKEA Industry. Následne začína ďalší 5-ročný rastový cyklus. Tentokrát už bez výsadby, keďže stromy rastú z pôvodných pňov.

Cieľom sú 4 rubné cykly každých 5 rokov, ktoré farmárom zabezpečia 20-ročný stabilný výnos a  spoluprácu. Po skončení celého procesu sa postaráme o to, aby sme pôdu vrátili v rovnakom alebo ešte lepšom stave, v akom bola pred výsadbou. Táto je okamžite využiteľná na vysadenie bežnej poľnohospodárskej plodiny

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér projektu RRD IKEA Industry

„Drevo z plantáží zbierame iba v zime. Odrežeme kmeň, korene však zostanú v zemi a na jar z nich znova začne rásť strom. Je to moderný a veľmi efektívny spôsob využitia pôdy. Strom v druhom cykle navyše rastie rýchlejšie a je odolnejší, keďže rastie zo silných koreňov.“


Často kladené otázky

Čo sú plantáže rýchlorastúcich drevín? RRD sú plantáže rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. Najčastejšie sú to vŕby a topole, ktoré sa zberajú v relatívne krátkom časovom úseku. Doba zberu pre IKEA Industry na Slovensku je plánovaná v 5-ročných cykloch.

Vysadením topoľov premeníte poľnohospodársku pôdu na les, čím znížite výmeru poľnohospodárskej pôdy pre farmárov. Nie je to problém? Naše plantáže sú plánované na max. 20-ročné obdobia a parcely nie sú evidované ako lesný pozemok, ale aj naďalej ostávajú vedené ako orná pôda. Navyše pôdu vrátime po skončení v rovnakom alebo lepšom stave ako pred výsadbou s tým, že je hneď pripravená na ďalšie poľnohospodárske použitie. 

Koľko plantáží chcete vysadiť? Cieľom je vysadiť plantáže aspoň na 4000 ha pôdy, aby sme mohli pokryť 30 % drevnej hmoty potrebnej na produkciu drevotrieskovej dosky v Malackách z dendromasy z RRD.

IKEA Industry dostane dotácie z EÚ. Nedostane tieto peniaze na úkor slovenských farmárov, ktorí pestujú bežné poľnohospodárske plodiny? IKEA Industry dostane poľnohospodárske dotácie, iba ak pôdu vlastní alebo si ju prenajíma. V prípade spolupráce s farmárom dostane dotácie on. Podľa poľnohospodárskych pravidiel EÚ musí byť 5 % pôdy žiadateľa o dotáciu využitých na tzv. greening (postupy prospešné pre klímu a životné prostredie), do ktorého sa ráta aj pestovanie RRD. To dáva farmárovi príležitosť požiadať o dotácie EÚ na pestovanie RRD. 

Nie sú plantáže RRD plytvaním úrodnej pôdy? Pozemky, ktoré využívame pre naše topole, sú nízkej až strednej bonity (BPEJ 5 – 9), ktoré vo viacerých prípadoch nie sú využiteľné či ekonomicky výhodné na pestovanie bežných poľnohospodárskych plodín.

Nedôjde k prílišnému zhutneniu pôdy použitím ťažkých mechanizmov, ktoré používate pri zbere? Úrodu zbierame v zime, ideálne v čase, keď je pôda zamrznutá. Navyše stromy zbierame len raz za 5 rokov, takže vplyv na pôdu v porovnaní so zberom bežnej poľnohospodárskej plodiny je minimálny.

Aký vplyv majú plantáže na pôdu? Vplyv pestovania RRD na poľnohospodársku pôdu skúmalo už mnoho odborníkov. Títo sa vo svojich štúdiách zhodujú, že topoľové plantáže zlepšujú vlastnosti a úrodnosť pôdy.  Výskumníci z univerzít v talianskej Pise vo svojej štúdii uvádzajú, že pri pestovaní rýchlorastúcich topoľov nehrozí strata živín z pôdy, naopak, plantáže majú podľa nich na pôdu pozitívny vplyv, zlepšujú úroveň chemických a biochemických pôdnych parametrov, prispievajú k zvýšeniu biodiverzity a podporujú úsilie o zmiernenie zmeny klímy. Autori nemecko-švédskej štúdie, ktorá sa venuje vplyvu RRD na vodu, pôdu, rastlinné a živočíšne organizmy, zistili, že u plantáží rýchlorastúcich drevín je sekvestrácia uhlíka výrazne vyššia ako pri poľnohospodárskych plodinách. Po desiatich rokoch v pôde namerali v niektorých prípadoch až trojnásobné zvýšenie obsahu uhlíka v porovnaním s predošlým obdobím, keď sa pôda využívala na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Autori túto zmenu vysvetľujú nízkou mierou obrábania a veľkým množstvom listov, ktoré na pôdu každoročne spadnú a postupne tvoria úrodnú humusovú vrstvu, čím zároveň dochádza k obohacovaniu pôdy o dusík. Výskumníci dodávajú, že pestovanie RRD v oblasti, ktorá sa intenzívne využíva na poľnohospodárske účely, je žiaduce. V prípade plantáží RRD pôda nebude zaťažovaná chemickým hnojením, menej bude podliehať erózii, naopak, výrazne sa zvýši už spomínaná sekvestrácia uhlíka, zachytávanie vody a biodiverzita v porovnaní s intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou. 


Je spolupráca finančne výhodná?

Za pôdu pre naše stromy platíme nadštandardne. Servisný poplatok, ktorý platíme farmárom za hektár pôdy, ovplyvňuje mnoho faktorov. Obvykle sa pohybuje sa v rozmedzí 150 € – 280 € za hektár. Dodatočne dostáva farmár aj odmenu za úrodu, a to 8 € za tonu suchej hmoty. S farmárom sa vieme flexibilne dohodnúť na vyplácaní odmeny za úrodu buď na ročnej báze podľa predpokladaného výnosu, alebo na vyplatení celej sumy po zbere úrody.
Aké sú výhody pre farmárov a majiteľov pôdy?

Záleží nám na tom, aby bol projekt rýchlorastúcich drevín výhodný pre farmárov a majiteľov pôdy ako aj pre nás. Preto ku každej spolupráci pristupujeme individuálne.

Výhody:

 • Bezpečný a spoľahlivý príjem, ktorý je navyše nezávislý od počasia
 • Individuálny prístup, jasné a férové dohody, plnenie záväzkov
 • Využitie pozemku nižšej kvality
 • Menšia záťaž pozemku použitím mechanizmov
 • Zlepšovanie ovzdušia vďaka filtrácii prachu listami
 • Pozitívny vplyv na klímu uchovávaním dodatočného uhlíka v kmeňoch, koreňoch, listoch a pôde
 • Zachovanie alebo zlepšenie kvality pôdy vďaka posilneniu vrstvy humusu prostredníctvom rozsiahleho pôdneho manažmentu
 • Vstup do novej oblasti, ktorá má budúcnosť vďaka ekonomickej výhodnosti a ochrane životného prostredia

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér projektu RRD IKEA Industry

„Výsadba je síce automatizovaná, ale náš projekt do regiónu stále prináša množstvo pracovných príležitostí, a to najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa vo vegetačnom období môžu starať o plantáže.“


Prečo pestujeme práve topole?

Topole sú vhodné na výrobu nábytku. Okrem toho sú dobre adaptované na klimatické podmienky na Slovensku. Napriek suchším a teplejším letám v našom regióne sú schopné  rýchlo rásť. Vďaka tomu ich môžeme ťažiť ešte pred tým, ako pohlavne dospejú. To znamená, že sa nešíria do okolia a neprodukujú chumáče, ktoré dráždia alergikov.


Ako topole ovplyvňujú miesto, kde rastú?

Topoľové plantáže zlepšujú kvalitu pôdy, na ktorej rastú. Listy, ktoré na jeseň opadajú, zostávajú na mieste aj v poslednom roku, keďže zber stromov prebieha v zime. V tom sa topole líšia od mnohých iných plodín, ktoré sa z polí pri zbere odvážajú a následne je potrebné pôdu znova poorať, v dôsledku čoho prichádza o dôležité živiny a uhlík.

Ďalším zdrojom živín sú korene, ktoré počas dvadsaťročného cyklu tiež zadržiavajú uhlík. Po uplynutí tohto obdobia ich rozomelieme do pôdy, čím zabezpečíme, že topole nezačnú znova pučať. Koreňové vlásky, ktoré ostanú hlboko v pôde, ju postupným rozkladom obohatia o živiny a kyslík a napomôžu tvorbe hrubšej humusovej vrstvy. Topole zároveň vytvárajú nové biotopy bez hnojív a pesticídov, ktoré sú dôležité pre živočíchy. Vplyv plantáží na rôzne živočíšne a rastlinné druhy skúma nezávislá organizácia Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, ktorá plantáže pravidelne monitoruje.

JÁN ŠEFFER, vegetačný ekológ, riaditeľ Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne

„Topoľové plantáže sa zakladajú v nížinných častiach Slovenska, zvyčajne v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Tej prinášajú oživenie. Rýchlorastúce stromy vytvárajú pre vtáky veľmi zaujímavý hniezdny biotop, ktorý sa v poľnohospodárskej krajine bežne nevyskytuje. Predstavujú tiež útočisko pre množstvo chrobákov a viaceré druhy obojživelníkov, ktoré priťahujú najmä vlhké časti plantáží. Čo sa týka rastlín, mali sme zaujímavé nálezy starobylých burín, ktoré sa už u nás na poliach vyskytujú len veľmi málo. Sú to buriny stredovekého pôvodu a spôsob obhospodarovania plantáží im dovoľuje sa tam udržať.“

Každá plantáž pozostáva z tisícov stromov. Tie dokopy pomáhajú ochladzovať a zároveň skvalitňovať znečistený vzduch v okolí. Topole sú závislé od vody a veľmi dobre sprostredkovávajú transpiračný tok vody z pôdy až do vzduchu. Okolie ochladzujú oveľa účinnejšie než niektoré iné druhy drevín. Vzduch čistia tým, že uskladňujú oxid uhličitý (CO2), a to až päťkrát rýchlejšie ako borovicové porasty typické pre región Záhoria.

V neposlednom rade je tiež prínosom, že aj vďaka rýchlo rastúcim drevinám sa bude v prirodzených lesoch vytínať menej stromov. To všetko sú dôvody, pre ktoré projekt podporuje aj Európska Únia.

ĽUBOŠ MOLITORIS, land developer IKEA Industry

„Ako človeka s environmentálnym vzdelaním ma vždy zaujímala aplikovaná ekológia. Som presvedčený, že pomocou nášho projektu môžeme aj z industriálneho sektora pozitívne vplývať na životné prostredie. Zjednodušene by som opísal naše plantáže ako malé ostrovy biodiverzity, ktoré sú dôležité najmä pre hmyz a pôdny edafón.“


ROZHOVOR s farmárkou

Jaroslava Bojkovská pracuje ako agronómka a pozemkárka na poľnohospodárskom družstve v Lozorne. Do projektu rýchlorastúcich stromov sa družstvo zapojilo ešte v roku 2016.

Ako ste sa o projekte IKEA Industry dozvedeli?

Oslovila nás priamo spoločnosť IKEA Industry. O projekte sme však vedeli už skôr. V okolí nášho družstva pribúdali plantáže a tie nemohli uniknúť našej pozornosti.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do projektu?

Hľadali sme čo najoptimálnejšie využitie našich pôd. Nie sú veľmi úrodné a vo výsadbe rýchlorastúcich topoľov sme videli potenciál na zmenu. Rastlinná výroba je u nás zameraná na dopestovanie krmovín pre hovädzí dobytok. Striedali sme tu kukuricu a obilniny.

Čo sa dialo potom, keď ste s IKEA Industry podpísali zmluvu?

IKEA Industry si so zmluvným partnerom zabezpečila výsadbu a ošetrenie porastu. V prvom roku výsadby nám nevyplývali žiadne povinnosti. Od druhého roka sme sa dvakrát ročne starali o mechanické obrobenie medziradia topoľov. V štvrtom roku sme medziradia čistili raz ročne. V piatom roku by mala prísť na rad ťažba.

Čo si od spolupráce s IKEA Industry sľubujete?

Rýchlorastúce dreviny sa môžu vysádzať len na pôdach, ktoré majú nižšiu bonitu. V našom regióne sú to piesočnaté pôdy, kde je úrodotvorná vlastnosť nižšia. Keď tu budú najmenej päť rokov len stromy a pravidelne sa bude do pôdy zapracovávať biologická hmota, očakávame, že získame zvýšenie tejto vlastnosti pôdy.

BARNABÁŠ KOVÁČ, land developer IKEA Industry

„Na základe môjho pôsobenia v poľnohospodárskom sektore viem, že popri dennodennej operatíve je ťažké sledovať nové trendy. Preto ma obzvlášť teší, že pomocou nášho projektu môžeme poskytnúť jednoduché riešenia na také problémy, ako je rentabilné využitie podmáčaných a zamokrených parciel alebo rozumné obhospodarovanie odľahlých plôch.“


Ako skončí drevo z našich plantáží?

Keď drevo dovezieme k nám do závodu v Malackách, podrvíme ho, zmiešame s lepidlom a lisujeme do dosiek. Tie sa potom používajú na výrobu obľúbených výrobkov IKEA.

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér projektu RRD IKEA Industry

„Výsadba je síce automatizovaná, ale náš projekt do regiónu stále prináša množstvo pracovných príležitostí, a to najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa vo vegetačnom období môžu starať o plantáže.“


Naša vízia

Cieľom IKEA Industry je, aby 30 % dreva, ktoré používame na výrobu dosiek v Malackách, bolo z plantáží rýchlo rastúcich  drevín. Na uskutočnenie tohto cieľa potrebujeme 4000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Stále hľadáme nových partnerov a novú pôdu na výsadbu našich rýchlorastúcich topoľov. Aj naďalej chceme budovať dlhodobé partnerstvá s farmármi a vlastníkmi pôdy na západnom Slovensku.

Kontakt

Alica Šebestová, lead land developer IKEA Industry

alica.sebestova@inter.ikea.com

0911 406 097