O projekte

Dendromass4Europe si kladie za cieľ zriadenie udržateľných, regionálnych, poľnohospodárskych systémov pre produkciu dendromasy v marginálnych lokalitách prostredníctvom zakladania plantáží s rýchlo – rastúcimi drevinami. Dendromasa vyprodukovaná v takýchto plantážach (hlavne drevná biomasa, kôra a drevo) bude doručená do špeciálnych „bio – based“ reťazcov tvorby hodnôt. Tieto reťazce zabezpečia dodatočné pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach. Dodávateľské reťazce budú nastavené tak, aby zabezpečili optimálnu efektívnosť logistiky nákupu. To môže znížiť produkciu CO2 emisií. Inovatívne bio – materiály z takto vyprodukovanej dendromasy pomôžu nahradiť materiály z fosílnych zdrojov.

Pracovný balík

Pracovný balík 1 si kladie za cieľ vytvoriť právny a koncepčný základ, ktorý umožní D4EU zriadiť 2500 ha topoľových plantáží na poľnohospodárskej ploche. Táto pôda je momentálne nevyužívaná alebo takmer vôbec nevyužívaná, prípadne sa jedná o marginálnu pôdu. Ďalším cieľom je plánovanie adekvátnych možností valorizácie pôdy ako aj opatrení pre melioráciu a sanáciu pôdy. D4EU môže takto pomôcť znova začať využívať nevyužívané pôdy pre tvorbu produkcie.

Pracovný balík 2 zahŕňa úspešné zavedenie 2500 ha plantáží rýchlo – rastúcich drevín ako aj s nimi spojené dodávateľské reťazce pre dendromasu oddelenú na drevo a kôru. To zahŕňa testovanie, vývoj a demonštráciu relevantnej technológie zberu. V tejto súvislosti dôjde aj k vývoju efektívnych metód skladovania a konzervovania pre viacmesačné uchovanie kmeňov, čo má význam hlavne pre industriálneho partnera: mať možnosť skladovať kmene počas dlhšej časovej periódy zabezpečuje nepretržité zásobenie drevom a kôrou v požadovanej kvalite počas celého roka. Tretím cieľom je operatívne monitorovanie plantáží. Z dôvodov, že rast drevín a výnos z nich závisí od lokality a parametrov pôdy, je potrebné tieto parametre dôkladne preskúmať.

Pracovný balík 3 zahŕňa určenie vhodných parametrov pre použitie dreva z plantáží prostredníctvom veľkopriemyselného spracovania. V ďalšom kroku budú výsledky industriálnych pokusov využité pre analýzu celkových nákladov a vplyvov produktov z nových surovín na výrobný proces.

Pracovný balík 4 sa zameriava na identifikáciu fungicídnych zlúčenín v kôre topoľov. To sa udeje prostredníctvom hľadania druhov topoľov s najvyšším obsahom fungicídnych substancií. Okrem toho musí byť vyvinutá nová metóda spracovania, ktorá zaistí zafixovanie fungicídov v materiálnej zmesi. Tieto pokusy si kladú za cieľ určiť aký potrebný je podiel prírodných fungicídov v nových NBBM tak, aby bol zaistený čo najvyšší možný ochranný účinok.

Pracovný balík 5 zahŕňa sprievodný výskum a vývoj v produktovej oblasti prostredníctvom LCA analýz a analýz akceptácie. Takto budú všetky aktivity ako aj zriadenie reťazcov tvorby hodnôt ohodnotené pomocou ekologických a socio – ekonomických kritérií. Medzi ďalšie ciele patrí návrh možností pre zvýšenie akceptácie rýchlo – rastúcich drevín a určenie priestoru pre následné systémové zlepšenia z hľadiska ekologickej efektívnosti.

Pracovný balík 6 sa sústredí na komunikáciu, využívanie a šírenie výsledkov projektu. Týmto sa chce Dendromass4Europe zaslúžiť o posilnenie „bio – based“ priemyslu v Európe a to konkrétne zvyšovaním efektívnosti, výnosnosti, konkurencieschopnosti a optimálnym využitím zdrojov.

Pracovný balík 7 je zodpovedný za koordináciu projektu. K tomu patrí technická, administratívna, finančná a právna správa projektu. Cieľ pracovného balíka 7 pozostáva zo zaistenia efektívneho riadenia manažmentu, koordinácie projektu a monitorovanie prebiehajúcej práce Dendromass4Europe.