O projekte

Dendromass4Europe si kladie za cieľ zriadenie udržateľných, regionálnych, poľnohospodárskych systémov pre produkciu dendromasy v marginálnych lokalitách prostredníctvom zakladania plantáží s rýchlo – rastúcimi drevinami. Dendromasa vyprodukovaná v takýchto plantážach (hlavne drevná biomasa, kôra a drevo) bude doručená do špeciálnych „bio – based“ reťazcov tvorby hodnôt. Tieto reťazce zabezpečia dodatočné pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach. Dodávateľské reťazce budú nastavené tak, aby zabezpečili optimálnu efektívnosť logistiky nákupu. To môže znížiť produkciu CO2 emisií. Inovatívne bio – materiály z takto vyprodukovanej dendromasy pomôžu nahradiť materiály z fosílnych zdrojov.