O projekte

Dendromass4Europe si kladie za cieľ zriadenie udržateľných, regionálnych, poľnohospodárskych systémov pre produkciu dendromasy v marginálnych lokalitách prostredníctvom zakladania plantáží s rýchlo – rastúcimi drevinami. Dendromasa vyprodukovaná v takýchto plantážach (hlavne drevná biomasa, kôra a drevo) bude doručená do špeciálnych „bio – based“ reťazcov tvorby hodnôt. Tieto reťazce zabezpečia dodatočné pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach. Dodávateľské reťazce budú nastavené tak, aby zabezpečili optimálnu efektívnosť logistiky nákupu. To môže znížiť produkciu COemisií. Inovatívne bio – materiály z takto vyprodukovanej dendromasy pomôžu nahradiť materiály z fosílnych zdrojov.

Aké sú naše ciele?

Recently established poplar plantation with cuttings on sandy and nutrient-poor soils
3 year old poplar plantation with herbal understorey and flowers
Different poplar products like the functionally adapted lightweight board and eco-fungicidal moulded fibre parts
  • Založenie a rozšírenie plantáží rýchlo – rastúcich drevín, konkrétne topoľov, o veľkosti 2500 ha na marginálnych alebo momentálne nevyužitých poľnohospodárskych plochách vo vidieckych oblastiach
  • Demonštrácia zavedenia na trh a použitia 4 nových bio – materiálov (NBBM) v súvislosti s vytvorením 4 nových „bio – based“ reťazcov tvorby hodnôt spočívajúcich na samostatnom zhodnotení dreva a kôry z topoľov
  • Redukcia nákladov na dendromasu prostredníctvom adaptácie a optimalizácie inovatívnych systémov zberu a skladovania
  • Monitoring plantáží a aplikovaný výskum pre zaistenie kvality plantáží, stability produkcie, optimálneho výberu odrôd topoľov a zabránenie rizík
  • Validácia očakávaných pozitívnych, ekologických vplyvov prostredníctvom hodnotenia životného cyklu NBBM pozdĺž reťazca tvorby hodnôt (LCA)

Na čom pracujeme?

Pracovný balík 1 si kladie za cieľ vytvoriť právny a koncepčný základ, ktorý umožní D4EU zriadiť 2500 ha topoľových plantáží na poľnohospodárskej ploche. Táto pôda je momentálne nevyužívaná alebo takmer vôbec nevyužívaná, prípadne sa jedná o marginálnu pôdu. Ďalším cieľom je plánovanie adekvátnych možností valorizácie pôdy ako aj opatrení pre melioráciu a sanáciu pôdy. D4EU môže takto pomôcť znova začať využívať nevyužívané pôdy pre tvorbu produkcie.

Pracovný balík 2 zahŕňa úspešné zavedenie 2500 ha plantáží rýchlo – rastúcich drevín ako aj s nimi spojené dodávateľské reťazce pre dendromasu oddelenú na drevo a kôru. To zahŕňa testovanie, vývoj a demonštráciu relevantnej technológie zberu. V tejto súvislosti dôjde aj k vývoju efektívnych metód skladovania a konzervovania pre viacmesačné uchovanie kmeňov, čo má význam hlavne pre industriálneho partnera: mať možnosť skladovať kmene počas dlhšej časovej periódy zabezpečuje nepretržité zásobenie drevom a kôrou v požadovanej kvalite počas celého roka. Tretím cieľom je operatívne monitorovanie plantáží. Z dôvodov, že rast drevín a výnos z nich závisí od lokality a parametrov pôdy, je potrebné tieto parametre dôkladne preskúmať.

Pracovný balík 3 zahŕňa určenie vhodných parametrov pre použitie dreva z plantáží prostredníctvom veľkopriemyselného spracovania. V ďalšom kroku budú výsledky industriálnych pokusov využité pre analýzu celkových nákladov a vplyvov produktov z nových surovín na výrobný proces.

Pracovný balík 4 sa zameriava na identifikáciu fungicídnych zlúčenín v kôre topoľov. To sa udeje prostredníctvom hľadania druhov topoľov s najvyšším obsahom fungicídnych substancií. Okrem toho musí byť vyvinutá nová metóda spracovania, ktorá zaistí zafixovanie fungicídov v materiálnej zmesi. Tieto pokusy si kladú za cieľ určiť aký potrebný je podiel prírodných fungicídov v nových NBBM tak, aby bol zaistený čo najvyšší možný ochranný účinok.

Pracovný balík 5 zahŕňa sprievodný výskum a vývoj v produktovej oblasti prostredníctvom LCA analýz a analýz akceptácie. Takto budú všetky aktivity ako aj zriadenie reťazcov tvorby hodnôt ohodnotené pomocou ekologických a socio – ekonomických kritérií. Medzi ďalšie ciele patrí návrh možností pre zvýšenie akceptácie rýchlo – rastúcich drevín a určenie priestoru pre následné systémové zlepšenia z hľadiska ekologickej efektívnosti.

Pracovný balík 6 sa sústredí na komunikáciu, využívanie a šírenie výsledkov projektu. Týmto sa chce Dendromass4Europe zaslúžiť o posilnenie „bio – based“ priemyslu v Európe a to konkrétne zvyšovaním efektívnosti, výnosnosti, konkurencieschopnosti a optimálnym využitím zdrojov.

Pracovný balík 7 je zodpovedný za koordináciu projektu. K tomu patrí technická, administratívna, finančná a právna správa projektu. Cieľ pracovného balíka 7 pozostáva zo zaistenia efektívneho riadenia manažmentu, koordinácie projektu a monitorovanie prebiehajúcej práce Dendromass4Europe.

Schematic figure which gives an overview about the input, into work packages divided processes and planned products within D4EU project

Pozrite si všetky naše videá!