7 najčastejších otázok

View into poplar crowns

Čo sú plantáže rýchlorastúcich drevín?

RRD sú plantáže rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. Najčastejšie sú to vŕby a topole, ktoré sa zberajú v relatívne krátkom časovom úseku. Doba zberu pre IKEA Industry na Slovensku je plánovaná v 5-ročných cykloch.

Koľko plantáží chcete vysadiť?

Cieľom je vysadiť plantáže aspoň na 4000 ha pôdy, aby sme mohli pokryť 30 % drevnej hmoty potrebnej na produkciu drevotrieskovej dosky v Malackách z dendromasy z RRD.

Nie sú plantáže RRD plytvaním úrodnej pôdy?

Pozemky, ktoré využívame pre naše topole, sú nízkej až strednej bonity (BPEJ 5 – 9), ktoré vo viacerých prípadoch nie sú využiteľné či ekonomicky výhodné na pestovanie bežných poľnohospodárskych plodín.

2 years old poplar plantation with recent tillage between the rows

Aký vplyv majú plantáže na pôdu?

Vplyv pestovania RRD na poľnohospodársku pôdu skúmalo už mnoho odborníkov. Títo sa vo svojich štúdiách zhodujú, že topoľové plantáže zlepšujú vlastnosti a úrodnosť pôdy.

Výskumníci z univerzít v talianskej Pise vo svojej štúdii uvádzajú, že pri pestovaní rýchlorastúcich topoľov nehrozí strata živín z pôdy, naopak, plantáže majú podľa nich na pôdu pozitívny vplyv, zlepšujú úroveň chemických a biochemických pôdnych parametrov, prispievajú k zvýšeniu biodiverzity a podporujú úsilie o zmiernenie zmeny klímy.

Autori nemecko-švédskej štúdie, ktorá sa venuje vplyvu RRD na vodu, pôdu, rastlinné a živočíšne organizmy, zistili, že u plantáží rýchlorastúcich drevín je sekvestrácia uhlíka výrazne vyššia ako pri poľnohospodárskych plodinách. Po desiatich rokoch v pôde namerali v niektorých prípadoch až trojnásobné zvýšenie obsahu uhlíka v porovnaním s predošlým obdobím, keď sa pôda využívala na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Autori túto zmenu vysvetľujú nízkou mierou obrábania a veľkým množstvom listov, ktoré na pôdu každoročne spadnú a postupne tvoria úrodnú humusovú vrstvu, čím zároveň dochádza k obohacovaniu pôdy o dusík. Výskumníci dodávajú, že pestovanie RRD v oblasti, ktorá sa intenzívne využíva na poľnohospodárske účely, je žiaduce. V prípade plantáží RRD pôda nebude zaťažovaná chemickým hnojením, menej bude podliehať erózii, naopak, výrazne sa zvýši už spomínaná sekvestrácia uhlíka, zachytávanie vody a biodiverzita v porovnaní s intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou. 

Multi-stem Harvester cutting poplars

Nedôjde k prílišnému zhutneniu pôdy použitím ťažkých mechanizmov, ktoré používate pri zbere?

Úrodu zbierame v zime, ideálne v čase, keď je pôda zamrznutá. Navyše stromy zbierame len raz za 5 rokov, takže vplyv na pôdu v porovnaní so zberom bežnej poľnohospodárskej plodiny je minimálny.

Vysadením topoľov premeníte poľnohospodársku pôdu na les, čím znížite výmeru poľnohospodárskej pôdy pre farmárov. Nie je to problém?

Naše plantáže sú plánované na max. 20-ročné obdobia a parcely nie sú evidované ako lesný pozemok, ale aj naďalej ostávajú vedené ako orná pôda. Navyše pôdu vrátime po skončení v rovnakom alebo lepšom stave ako pred výsadbou s tým, že je hneď pripravená na ďalšie poľnohospodárske použitie.

IKEA Industry dostane dotácie z EÚ. Nedostane tieto peniaze na úkor slovenských farmárov, ktorí pestujú bežné poľnohospodárske plodiny?

IKEA Industry dostane poľnohospodárske dotácie, iba ak pôdu vlastní alebo si ju prenajíma. V prípade spolupráce s farmárom dostane dotácie on. Podľa poľnohospodárskych pravidiel EÚ musí byť 5 % pôdy žiadateľa o dotáciu využitých na tzv. greening (postupy prospešné pre klímu a životné prostredie), do ktorého sa ráta aj pestovanie RRD. To dáva farmárovi príležitosť požiadať o dotácie EÚ na pestovanie RRD.

3 years old poplar plantation with herbal understorey