Rozhovor s farmárkou

Jaroslava Bojkovská pracuje ako agronómka a pozemkárka na poľnohospodárskom družstve v Lozorne. Do projektu rýchlorastúcich stromov sa družstvo zapojilo ešte v roku 2016.

Picture of Ms. Jaroslava Bojkovská, a farmer who already engaged in poplar plantations

Ako ste sa o projekte IKEA Industry dozvedeli?

Oslovila nás priamo spoločnosť IKEA Industry. O projekte sme však vedeli už skôr. V okolí nášho družstva pribúdali plantáže a tie nemohli uniknúť našej pozornosti.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do projektu?

Hľadali sme čo najoptimálnejšie využitie našich pôd. Nie sú veľmi úrodné a vo výsadbe rýchlorastúcich topoľov sme videli potenciál na zmenu. Rastlinná výroba je u nás zameraná na dopestovanie krmovín pre hovädzí dobytok. Striedali sme tu kukuricu a obilniny.

Čo sa dialo potom, keď ste s IKEA Industry podpísali zmluvu?

IKEA Industry si so zmluvným partnerom zabezpečila výsadbu a ošetrenie porastu. V prvom roku výsadby nám nevyplývali žiadne povinnosti. Od druhého roka sme sa dvakrát ročne starali o mechanické obrobenie medziradia topoľov. V štvrtom roku sme medziradia čistili raz ročne. V piatom roku by mala prísť na rad ťažba.

Čo si od spolupráce s IKEA Industry sľubujete?

Rýchlorastúce dreviny sa môžu vysádzať len na pôdach, ktoré majú nižšiu bonitu. V našom regióne sú to piesočnaté pôdy, kde je úrodotvorná vlastnosť nižšia. Keď tu budú najmenej päť rokov len stromy a pravidelne sa bude do pôdy zapracovávať biologická hmota, očakávame, že získame zvýšenie tejto vlastnosti pôdy.

Picture of BARNABÁŠ KOVÁČ

BARNABÁŠ KOVÁČ, land developer IKEA Industry

Na základe môjho pôsobenia v poľnohospodárskom sektore viem, že popri dennodennej operatíve je ťažké sledovať nové trendy. Preto ma obzvlášť teší, že pomocou nášho projektu môžeme poskytnúť jednoduché riešenia na také problémy, ako je rentabilné využitie podmáčaných a zamokrených parciel alebo rozumné obhospodarovanie odľahlých plôch.“